wykopy Kraków wykopy Kraków

Wykopy, roboty ziemne i inne praca budowlane

Prace budowlane są także nazywane robotami budowlanymi. Obejmują one nie tylko budowę obiektów budowlanych, ale także ich remonty, przebudowę, montaż lub rozbiórkę. Prace budowlane są zbiorem działań grupy ludzi złożonym organizacyjnie, technicznie oraz finansowo. Kierownik danej budowy nadzoruje i odpowiada za prawidłowe wykonanie na niej prac budowlanych.

Roboty ziemne jako pierwszy etap budowy zaczynają wszystkie inwestycje budowlane. Wśród robót ziemnych wyróżniamy: wykopy, wykopy liniowe, niwelację terenu. Wykopy są to działania przygotowujące teren pod przyszłe instalacje (kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, wodociągowe), oraz pod elementy przyszłych budynków (podpiwniczenia, fundamenty.) Wykopy liniowe umożliwiają położenie odpowiednich instalacji (kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych) oraz odprowadzanie nadmiaru wody dzięki drenażowi i melioracji terenu. Niwelacja terenu to po prostu jego wyrównanie.

POLECAMY: roboty ziemne, wykopy Kraków, praca budowlane – LitBud

Wyburzanie budynków, czyli rozbiórka budynków, odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Ustawa określa, jakie wymogi muszą być spełnione jeszcze przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych. Rozebranie budynku bez dopełnienia wymaganych formalności i uzyskania pozwolenia może skończyć się dla inwestora wysoką karą finansową. Metody wyburzania budynków: wyburzanie przy pomocy implozji; wyburzanie przy wykorzystaniu żurawia i kuli ważącej około 60 ton; wyburzanie przy pomocy koparki mającej na końcu długiego ramienia kruszarkę lub młotek; oraz selektywna rozbiórka. Spotykałem się z opinią, że rozbiórka budynków i wyburzanie budynków to dwie różne czynności.

Według tej opinii: rozbiórka budynków umożliwia odzyskanie z budynków materiałów, które można wykorzystać na innej budowie. A wyburzanie budynków oznacza całkowite ich zniszczenie. Koszt wyburzenia budynku obejmuje: koszt samych prac wyburzeniowych, wywiezienie gruzu na wysypisko oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.